Nordlig del av Ring 4. Omtalt på denne siden
E18 og Ring 4 deles i Lier i sørvest. 57 km senere møtes Ring4 og E6 ved Hvam(Olavsgaard) i nordøst.
Rød farge: Vei i dagen
Oransje farge: Tunnel

Ring 4 er mye mer enn et alternativ til E18 og E16 planene. Dette er en helhetlig løsning for trafikken i og rundt Oslo. I forslaget som vist i bildet deler Ring 4 og en planlagt kryssing av Oslofjorden en felles strekning. Ved å trekke krysspunktet sør for Drøbak får man en naturlig linje øst/vest som også kan håndtere og erstatte dagens ferjestrekning Horten – Moss. For trafikk som i dag krysser med ferje, vil dette gi ca 75 kilometer ekstra kjørelengde for de som kommer fra sør på begge sider av fjorden. Med overfart på 30 min + ventetid, er disse 75 kilometeren innefor samme tidsramme, noe som er viktig for å kunne være et fullgodt alternativ til ferjen. Hele Ring 4 i rødt. Horten-Moss erstatning i grønt.

Ring 4 ved Grini, retning øst. Grini golfklubb til høyre bak skiltet, Holmenkollen i horisonten.

Holmenkollentunnelen retning vest. Innslaget er rett nord for Rikshospitalet.

Groruddalen med Ring 4. Retning øst, rett vest for Stovner

Ring 4 og E6 ved Olavsgård

Over vises et utsnitt fra Google Maps, hvor Ring 4 er manipulert inn.
Google Maps med nordlig del av Ring 4 manipulert inn, i bunn av siden.

Hovedpunkter

 • Den tenkte strekningen rører ikke utmark.
  Nordmarka og Vestmarka får ingen inngrep.
 • Minimalt med nåværende bebyggelse må fjernes.
 • Kan ta unna all gjennomgangstrafikk med unntak av sørøst.
  E6, E16, E18, R22, og R4. Det vil si minst 75 % av gjennomgangstrafikken.
 • Kort avstand mellom Ring 3 og Ring 4 ved to store knutepunkt(Rikshospitalet og Sinsenkrysset.)
 • 5 til 7 kilometer mellom hver av/på kjøring for hele strekningen.
 • Løser langt på vei dagens kø problemer på E18 i Asker og Bærum.
  I prinsippet dobbler man kapasiteten og man kan da mer enn halvere trafikken på nåværende E18
 • Med Ring 4 får man muligheten til å styre trafikken på en helt ny måte.
 • Med en tenkt fartsgrense på 110 km i timen korter man inn reisetiden vesentlig i øst - vest aksen.
  Ring 4 som vist i dette forslaget er omtrent på kilometeren like lang som strekningen Lier(E18) til Hvam(E6)
 • Kan bygges uten nevneverdig forstyrrelse av trafikken i og rundt Oslo
  Unngår trafikkaos i byggeperioden.
  Dette er veldig kostnadssparende.
 • Ring 4 vil gi en betydelig avlasting for dagens hovedveier gjennom stor Oslo.
 • Lokaltrafikk inn og ut av byen får mange flere valgmuligheter
 • Nordre deler av byen vil naturlig bruke Ring 4, med unntak av utfart mot sørøst.
 • Miljøgevinst ved at Ring 4 i det alt vesentlige vil gå i tunneler i sterkt befolkede områder
 • ++

Årsdøgntrafikk

Sitat

Det er ikke mulig å ta inn mer trafikk på E18 enn veiene gjennom Oslo kan ta imot.
Ruud ønsker også av den grunn at man nå begynner å planlegge en ny trasé over Oslofjorden for å redusere presset på Oslo.
Senioringeniør Hans Håkon Ruud i Statens Vegvesen (link)


Ved å studere statistikk over årsdøgntrafikk viser den at Oslo trenger en ny hovedvei nord for byen eller nord i byen og ikke sør.
Det er her byens hovedveier trenger avlastning.

Ring 4 kostnader

Prisen på motorvei i Norge ligger mellom 90 og 120 millioner kroner per kilometer. (link)
Hvis man går for Ring 4 bør man antagelig bygge med minimum 6 felt hele strekkningen.
Hvis man tar i og bruker kilometerpris på 200 millioner for hele strekningen(57 km), lander man på 11,5 milliarder.
Det er 1/4 av kostnaden for oppjustering av E16 og E18 i Oslo vest.

Og hvordan er det mulig?
Hovedforklaringen er trafikkavvikling i byggeperioden.
Lørentunnelen er et godt eksempel hvor galt dette kan dra av sted.
Bygge på eksisterende vei med mye trafikk er mange ganger dyrere enn å bygge i upløyd mark. Ring 4 er upløyd mark
En annen ting er at Ring 4 antagelig ikke har noen teknisk krevende partier.
Dette er rett frem motorvei hele strekningen, inkludert tunneler.

Ring 4, en bedre løsning

Oppjustering av E18 og E16 løser ikke problemene med trafikkavviklingen i Oslo.
Ring 4 vil langt på vei gjøre det.

Ved å bygge Ring 4 som vist på denne siden, med å omgå Asker og Sandvika, kan man langt på vei antagelig halvere belastningen på E18.
ÅDT(Årsdøgntrafikk) viser at ca 50 % av trafikken på strekningen Sandvika – Sentrum, er lokaltrafikk.
Kan man lede gjennomgangstrafikken samt deler av lokaltrafikken til Ring 4, vil dette ha enorm betydning for trafikkavviklingen på E18.
Og da faller argumentene for den planlagte oppjusteringen av E18 og E16 bort, i overskuelig fremtid.
Om man bygger Ring 4 før man eventuelt en gang i fremtiden utbedrer E18 og E16, har man i hvert fall et alternativ for å ta unna trafikken i utbyggingsfasen av E18 og E16.

Ring 4 kan som nevnt bygges uten nevneverdig forstyrrelse av trafikken i byggeperioden, samt det vil ta langt færre år få ferdig.
En tenkt 2 års periode for utredning og 4-5 år for utbygging.
Det er innenfor tidsrammen for tilsvarende prosjekt i Norge. Det er også en halvering av stipulert utbygningstid for E18 og E16.

Kø problemer inn mot sentrum av store byer vil antagelig aldri helt forsvinne, spesielt i rushtiden.
Man kan ikke bygge seg ut av kø problemene viser forskning.
Men det finnes tiltak som er med på å redusere presset. Ringveier er en av de mest brukte løsningene.
Det som fungerer i mange av verdens storbyer burde også fungere for Oslo.
Og veier trenger vi uansett i fremtiden med eller uten fossile brennstoff.
Og vi trenger alternativer til tung trafikk igjennom vår hovedstad. Alle skal ikke til Oslo sentrum.

Med Ring 4 på plass kan man bruke eksisterende E18 korridor til å omprioritere til fordel for kollektivtrafikk.
Det vil ytterligere redusere presset på E18. Dette sammen med virkemidler som kan styre trafikken mot Ring 4,
vil i sum gi en langt bedre løsning på problemene i Oslo vest, enn den planen som i dag forligger for E18 og E16.
Og det til en brøkdel av prisen og tiden det vil ta og få dette ferdig.
Det burde være tungtveiende argumenter.

Tilslutt

Ring 4 som presentert på denne siden er kun ment som et ide utkast.
Valg av trase er bare omtrentlig.
Det er den overordnede ideen som er den viktige her.


Google Maps overlay


Mørk rød farge: Vei i dagen
Grå farge: Tunnel